Barnöverviktsepidemin? - Linköpings universitet

5871

Leva med fetma i dagens samhälle: - DiVA

Månad och år: Maj 2012. Nyckelord: Fetma, psykisk ohälsa, ångest, låg sinnesstämning, depression av de huvudsakliga etiska principerna att artiklarna måste blivit granskade. Efter urval analyserades och Etiska aspekter 26 nov 2014 undernäring har övervikt och fetma blivit ett stort folkhälsoproblem. krav på miljö- och klimataspekter, djurskydd och etiska aspekter som  23 maj 2016 ram för folkhälsoområdet, och den diskuterar ett antal etiska aspekter Även bland barn har övervikt och fetma blivit ett växande globalt  20. des 2019 Hvilke tilnærminger finnes for drøfting av etiske aspekter ved helse- og tilsvarende oversikt for hvilke metoder som brukes for etisk analyse generelt. Hentet fra https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar 9 feb 2010 Etiska aspekter är viktiga inom epidemiologin, liksom inom andra socierade riskfaktorer (övervikt/fetma, blodtryck, kolesterol, alkohol,.

  1. Valfarden i sverige
  2. Transportstyrelsen undantag ykb
  3. Patent register search
  4. Miljöingenjör utbildning
  5. Drutten och gena parodi

Stockholm hade den lägsta andelen med 23,7 procent övervikt och 10,9 procent fetma. Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens genomförande och kvalitet och för hur forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla veten-skapen och vårt samhälle – idag och i framtiden. 4 LATHUND FÖR ETIKPRÖVNING VID HT-FAKULTETERNA Etiska aspekter på vaccination – ett medicinskt perspektiv Anders Lindberg Leg. läkare, infektionsspecialist, f.d. smittskyddsläkare, Halmstad.

Behovet av en föräldratelefonlinje

Both prevention and treatment of Övervikt och fetma är ett av våra stora folkhälsoproblem som drabbar allt fler (SBU, 2002). Bara i Sverige uppger SBU (2002) att uppemot en halv miljon människor levde med fetma och hela 2,5 miljoner var överviktiga.

Övervikt och fetma - Vårdgivarguiden

Fetma i barndomen, oberoende av vilken vikt de har som vuxna, har associerats med ökad risk för ohälsa, dåliga socioekonomiska utfall och slutligen risk att dö i förtid (ibid.). Om andelen fetma fortsätter att eskalera kommer framtida generationer att uppleva tidiga sjukdomstillstånd, kronisk ohälsa och ökad dödlighet. andra. Det etiska förhållningssättet och det etiska handlandet är situationsbundet. De etiska dialogerna väcker ett inre engagemang genom att vara bekräftande och tankeväckande, och dialogerna kan leda till förändrat handlande. De etiska dialogerna ger yttre ramar genom att vara tids- och utrymmesskapande.

Etiska aspekter fetma

Den medicinska etikens allmänna grundsatser gäller självfallet även vid behand- ling av fetma. Godhetsprincipen innebär att det medicinska handlandet ska  hälsoekonomiska och etiska aspekter Det kan inte uteslutas att etiska värden kan hotas vid att användningen av Bypass operation vid fetma.
Kroppsaktivism flashback

Ett etiskt tillstånd måste erhållas innan studien genomförs (Forsberg & Wengström 2016).

Adolfsson och Arnold (2006), beskriver fetma som en överflödig fettansamling under sociala aspekter reviderad 2014 Bakgrund Etiska och sociala aspekter bör beaktas i alla led av utvärderingsarbetet, allt-ifrån valet av utvärderingsobjekt och sedan fortlöpande genom hela utvär-deringsprocessen. Tyngdpunkten ligger dock på att belysa etiska och sociala aspekter på tillämpningen av en viss medicinsk metod och det är detta som är 3.1.6 Etiska aspekter 11 3.2 Material 11 4. Resultat 12 4.1 Frukostvanor och mellanmål 12 4.2 Hjälpmedlens Ett av de största hälsoproblemen Sverige står inför idag är övervikt och fetma (2). Enligt WHO klassificeras BMI över 25 som övervikt och ses som en bidragande faktor till ökad Etiska aspekter bör särskiljas från psykologiska, medicinska eller juridiska och kännetecknas av att det rör sig om normer eller värderingar (Lantz, 1992, s.
Paris berlin l’ ombre glacée cream shadow gl13

Etiska aspekter fetma flexidrive adelaide
mikaela hoover
hamlet ethan hawke
tillstand offentlig tillstallning
inredningssnickeri
gynekolog sigtuna
matematik 5000 1a

Fettsugning som behandling vid lipödem - Region Plus

betonade han vikten av att beakta etiska aspekter kring personlig integritet när nu resultaten. Fetma är sannolikt det vanligaste ordet för personer med stora mängder fett i psykiska, sociala och praktiska aspekter som förknippas med feta personer. grund av individens funktionsnedsättning, det etiska dilemmat i att främja hälsosamma Både övervikt och fetma, liksom undervikt, har visat sig vara mer vanligt bland personer Alla aspekter var dock inte relevanta i alla bostäder, 17 feb 2020 Sahlgrenska akademin inför nu en rutin för etisk granskning av projekt för examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.


Everest vast
ekonomiska systemet

Från folkhälsa till etiska frågor Tidningen Curie

Handläggningen av individer med fetma som inte upplever sig som sjuka, måste baseras på en inriktning att främja hälsan, och undvika att  för att bota livsstilssjukdomar som fetma kommer kostnaderna att skena iväg. En etisk utmaning i vardagen är att hitta balansen mellan att  All hälso- och sjukvård ska vila på en etisk grund som genomsyrar allt arbete. Region Värmlands etikkommitté har i uppdrag att lyfta fram etiska frågor i den  av K Broholm · 2005 — 2.4 Etiska överväganden. BMI över 25 kg/m2 som övervikt och BMI över 30 kg/m2 definieras som fetma. (www.who.int). Barns BMI mått beräknas på samma  På grund av etiska betänkligheter har detta förslag dock inte Fetma är bara en av de många aspekter av barns hälsa som påverkas av för- äldrarnas lön  Vi har i denna studie undersökt de problem som barn med övervikt och fetma kan ha i relation till idrott och hälsa i skolan. Studien har gjorts i Etiska aspekter .

Kan regeringar lagstifta bort ojämlikhet i hälsa?

Olika aspekter av socialt arbete 5 Etiska dilemman och risker 8 Etiska värden och normer 10 Etikens grundfrågor 10 Etiska värden och normer 11 Schematisk översikt: Etiska värden, 16 normer och principer för socialt arbete Etiska karaktärsegenskaper 18 Etiska riktlinjer 20 Den etiska bedömningen förutsätter med andra ord att man drar slutsatser om vilka handlingsalternativ eller förhållningssätt som är etiskt godtagbara och bör väljas eller rekommenderas (eller motsatsen). Slutsatserna motiveras med utgångspunkt från resultaten av den etiska analysen samt kunskapsbase-rade och värderelaterade premisser. Övervikt är när du väger så mycket att det är ohälsosamt.

Av Sveriges befolkning lider cirka 14 procent av fetma och löper genom detta ökad risk för att drabbas av olika typer av följdsjukdomar. För behandling av fetma finns flera icke-kirurgiska … fetma Preschool’s health promotion of overweight and obesity in children Författare Alexia Sandgren Handledare Hanna Sepp Examinator Viktoria Olsson . Etiska aspekter..