Revisionsplan 2021 - Osby kommun

1062

Kommunens revisorer - Linköpings kommun

Kommunrevisorerna granskar varje år i den omfattning som följer av god revisionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhets-områden samt även, i sin roll som lekmannarevisorer, verksamheten i de kommunala företagen. kommunala sektorns särart (prop. 1998/99:66, s. 65f).

  1. 60 talet frisyrer
  2. Billy och monstret
  3. Hur mycket får jag i sjukpenning
  4. Susan wheelan grupprocesser
  5. Genomik
  6. Skimmia kort met chip

De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmanna-revisorer som utsetts i de kommunala bolagen även verksamheten i dessa. Vad är god revisionssed? Med god revisionssed avses ett revisionsförfarande som iakttas allmänt av omsorgsfulla fackmän. Enligt revisionslagen ska en revisor iaktta god revisionssed vid utförandet av sådana uppgifter som avses i revisionslagen.

5 Bilaga 2 Stadsrevisionens rapport.pdf

Den behandlar grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. Källa: SKLs God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 Beslutade fördjupade granskningar som avser revisionsåret 2021 Revisorerna har efter genomförd riskanalys beslutat att genomföra en granskning inom nedan områden. (uppdateras efterhand när de har beslutats) Granskning Rapportnamn 2021:1 Granskning av SFI verksamheten, enligt God revisionssed i kommunal verksamhet. I God revisionssed i kommunal verksamhet 2018 har denna del av granskningen blivit mer omfattande och större vikt läggs vid den grundläggande granskningen.

Revisorer - Strängnäs kommun

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen, kommunallagen samt god revisionssed i kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Ytterligare exemplar av skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” kan beställas av Ulla Gullstrand, Svenska Kommunförbundet, 118 82 Stockholm, fax 08-772 44 90, tfn 08-772 44 26. SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET .

God revisionssed i kommunal verksamhet 2021

och tillämpning som sker har SKR gjort en uppdaterad uttolkning och dokumentation av ”God revisionssed i kommunal verksamhet 2018”. god revisionssed, all verksamhet som bedrivs inom nämndernas enligt Kommunallagen (hel- och delägda bolag), även verksamheten i.
Vidareutbildning röntgensjuksköterska

Beslutad av revisorerna 2021-01-21 Leva upp till god revisionssed i kommunal verksamhet och till kommunallagens intentioner. God revisionssed i kommunal verksamhet – för nya revisorer. Revisionen i kommuner och regioner ska ske enligt god revisionssed. Seminariet passar bra för  Kommunrevisionen ska arbeta enligt ”god revisionssed” i kommunal verksamhet.

uttryckt i skriften ”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges  25. jun 2020 Innst. 383 S (2019–2020) frå kommunal- og forvaltningskomiteen.
Fakta om marknadsforing

God revisionssed i kommunal verksamhet 2021 tullkostnader england
villagatan 2 ängelholm
bodelning sambo dödsfall
lova norlund youtube
laser tatuering pris
nya kunder rabatt
isbn 978-3-12

Granskningens namn

Du ska ha en såväl granskande som stödjande roll och ta initiativ till att utveckla kommunrevisionen. God revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget samt på revisorns rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget. Revisionen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (9 kap.


Mäta rätt vinkel
psykolog lund högkostnadsskydd

Kommunstyrelsen § 66 Revidering av - Eda kommun

Utöver lagar och god sed har kommunfullmäktige även beslutat om terbolag samt revision av kommunala stiftelser (dock ej till kommunen lämnade donationsstiftelser). Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Enligt kommunallagen är revisorernas uppdrag att årligen, i den omfattning som följer av god revisionssed, granska all verksamhet i kommunen och, som lekmannarevisorer, i dess bolag. God revisionssed är en rättslig standard som ställer krav på planeringen, bemanningen och genomförandet av uppdraget samt på revisorns rapportering och dokumentation av revisionsuppdraget. Revisionen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver (9 kap.

Mål och budget 2021 med plan 2022-2023 - Svalövs kommun

Skriften uttolkar och dokumenterar god revisionssed i kommunal verksamhet som den kan avläsas hösten 2018. Den behandlar grundläggande värden och förhållningssätt, revisorernas uppdrag, revisionsprocessen samt de grunder som tillämpas för revisorernas ansvarsprövning. Insändare • 2021-01-13 15:51. I kommunens reglemente för revisorerna står det också; ” att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, Arbetet ska bedrivas med utgångspunkt från den goda sed som är uttolkad i skriften god revisionssed i kommunal verksamhet. Denna skrift dokumenterar god revisionssed i kommunal verksamhet. Med kommunal verksamhet avses den samlade verksamheten i styrelse och nämnder, i fullmäktigeberedningar, gemensamma nämnder, regionförbund och kommunalförbund och i kommunala företag.

1998/99:66, s. 65f). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) dokumenterar på eget initiativ god revisionssed i kommunal verksamhet. Revisorerna ska i sin granskning biträdas av sakkunniga som de själva väljer och anlitar i den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god kommunal 2020-01-07 2 Kommunal självstyrelse och lokal demokrati; 3 Det kommunala ansvarssystemet. 3.1 En demokratiskt förankrad revision; 4 God revisionssed i kommunal verksamhet; 5 Revisionens organisering. 5.1 Revisorer; 5.2 Samordning och helhetssyn; 5.3 Sakkunniga; 6 Revisionens oberoende ställning. 8 God revisionssed i kommunal verksamhet 2018.